NIEDZIELA PALMOWA 

Uroczystości Niedzieli Palmowej przybliżają nas do przeżyć Zmartwychwstania Pańskiego to punkt kulminacyjny w całej historii zbawienia. Wielki Tydzień to czas przygotowania się wiernych do Misterium Męki Pańskiej, śmierci i zmartwychwstania. Kościół święci w tym dniu triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, gdzie witano Go kwiatami i palmowymi gałązkami. 
Do dzisiaj wierni święcą w Kościołach wcześniej przygotowane wielkanocne palmy. Jezus zmierzając ku miastu od strony Góry Oliwnej, dosiadł osiołka, a tłum witający Syna Bożego rozścielał na drodze płaszcze, gałązki drzew palmowych i wołali: "Hosanna Synowi Dawida: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!". Spełniło się zatem starotestamentowe proroctwo Zachariasza, który zapowiadał: „Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny — jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy" (Zach 9,9). Dodać tu też należy, że osiołek niosący króla jest symbolem rządów pokoju a np. koń byłby symbolem wojny. Symbolika wjazdu Chrystusa do Jerozolimy ukazuje, że Jezus przybywa jako król do swojego miasta, przynosi ze sobą błogosławieństwo i powodzenie dla Świętego Miasta a przez nie dla całego narodu.
 

Opr. Agnieszka Kołodziejska