NABOŻEŃSTWO WIGILIJNE 

I. Znak krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Czytanie z Ewangelii św. Łukasza 2, 1 – 20 (lub Mt 1, 18 – 25 lub J 1, 1 – 18)
II. Rodzinna modlitwa w różnych potrzebach (przewodniczy ojciec rodziny):
O.: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy...
W.: Wysłuchaj nas Panie.
O.: Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy...
W.: Wysłuchaj nas Panie.
O.: Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy...
W.: Wysłuchaj nas Panie.
O.: Kraje rozdzierane wojną obdarz pokojem. Ciebie prosimy...
W.: Wysłuchaj nas Panie.
O.: Naszych zmarłych, bliskich i znajomych obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy...
W.: Wysłuchaj nas Panie.
Można dołączyć prośby, w intencji których pragniemy się modlić dzisiejszego wieczoru.
III. Ojcze nasz...
IV. O.: Módlmy się: Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz, za ten biały chleb – opłatek, owoc ziemi i ludzkiej pracy, który zgromadził nas dzisiaj w jedno przy stole, podobnie jak wówczas, kiedy mocą Twego Słowa staje się Twoim Ciałem i gromadzi nas we wspólnocie ołtarza. Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem, dzielić się z innymi - a zwłaszcza z potrzebującymi - miłością, życzliwością i pokojem. Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Pobłogosław, Panie Boże, nas i te dary, które z Twojej dobroci spożywać będziemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
V. Dzielenie się opłatkiem.
VI. Kolęda, np. Wśród nocnej ciszy, Gdy się Chrystus rodzi i inne.
VII. Wieczerza wigilijna (po wieczerzy wspólnie śpiewamy kolędy, aż do pasterki).